Add your promotional text...

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, MOKĖJIMO TVARKA
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad susipažinote su šios sutarties sąlygomis, jas supratote bei įsipareigojate jų laikytis.

Šią prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ sutartį (Sutartis) toliau nurodytomis sąlygomis sudaro Pardavėjas, kuriuo yra STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ, juridinio asmens kodas 304097074, registruotas adresu: Vytauto g. 34-10, Klaipėda, buveinė: Vienkiemių g. 17F, Jaskonys, Druskininkų sav., 66443, Lietuva, ir Pirkėjas, kuriuo gali būti (I) bet kuris veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, arba (II) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, arba (III) juridinis asmuo.

Sutartis laikoma sudaryta nuo Pirkėjo užsakymo www.stiprussunys.lt internetinėje svetainėje pateikimo momento. Užsakymui taikoma jo pateikimo metu galiojusi Sutarties redakcija.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS „STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ“ PREKIŲ PİRKİMO–PARDAVİMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendras sąlygas, kuriomis STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ, juridinio asmens kodas 304097074, registruotas adresu: Vytauto g. 34-10, Klaipėda, buveinė: Vienkiemių g. 17F, Jaskonys, Druskininkų sav., 66443, Lietuva (toliau – „Pardavėjas“), parduoda prekes asmenims (toliau – „Pirkėjas“) per elektroninę parduotuvę www.stiprussunys.lt (toliau – „Elektroninė parduotuvė“).

1.2. Taisyklės yra taikomos kiekvienam pirkimo sandoriui, sudarytam tarp Pardavėjo ir Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pirkėjas patvirtina Taisykles susipažinęs su jomis prieš užsakydamas prekes. Taisyklės yra privalomos abiem šalims.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, vadovaudamasis Elektroninės parduotuvės instrukcijomis, ir sumoka už prekes.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma STIPRŪS ŠUNYS, VšĮ duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, laikydamasis šių Taisyklių ir Elektroninės parduotuvės nustatytos tvarkos.

3.2. Pirkėjas privalo:

3.2.1. sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;

3.2.2. saugoti savo prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims;

3.2.3. nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei praranda prisijungimo duomenis;

3.2.4. pateikti teisingą informaciją apie save Elektroninėje parduotuvėje.

3.2.5. Priimant prekes, pateikti asmens tapatybės dokumentą.

3.3. Daugiau apie Stiprūs šunys, VšĮ privatumo politiką sužinoti galima čia: https://stiprussunys.lt/privacy-policy

4. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu el. paštu stiprussunys@gmail.com ir užpildydamas laisvą prekių grąžinimo formą.

4.2. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus, kai grąžinamos nekokybiškos prekės.

4.3. Norint grąžinti prekes, reikia laikytis šių sąlygų:

4.3.1. Prekės turi būti originalioje pakuotėje ir tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos;

4.3.2. Prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos ir nenaudotos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

4.3.3. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;

4.4. Grąžinamos kokybiškos prekės yra priimamos ir už jas sumokėti pinigai grąžinami per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo ir jų patikrinimo datos. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke.

4.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų prekių ir negrąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė prekių grąžinimo taisyklių.

4.6. Tuo atveju, jei Pirkėjui buvo parduotos netinkamos kokybės prekės ir šio fakto Pardavėjas neginčija, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti už prekes sumokėtus pinigus arba pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamos kokybės prekėmis.

4.7. Pirkėjui pasirinkus prekių pakeitimą, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekes per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos arba, nesant galimybei prekės pakeisti per šį terminą, pranešti apie kitą terminą, per kurį prekę bus galima pakeisti. Jeigu Pardavėjas neturi galimybių pakeisti prekių, jis privalo grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

4.8. Su detaliomis prekių keitimo ir grąžinimo sąlygomis susipažinti galima čia: https://stiprussunys.lt/refund-policy

5. GARANTIJOS IR PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

5.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prekės aprašyme.

5.2. Jeigu Pirkėjas nusiperka prekę, kuri turi gamyklinių defektų arba atsirado kitokių gamybinių trūkumų, per 14 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl nemokamos prekės remonto, pakeitimo ar pinigų grąžinimo.

5.3. Norint pasinaudoti garantija, Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimo dokumentą ir užpildyti laisvą prekių garantinio aptarnavimo formą.

5.4. Jei prekę galima sutaisyti, ji taisoma nemokamai. Jei prekės taisyti negalima, Pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti kita tokia pat preke. Jei Pardavėjas neturi tokios pat prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

6. PIRKĖJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šios Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6.2. Pirkėjas privalo laikytis šios Sutarties ir LR teisės aktų nustatytų reikalavimų.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo duomenis prie www.stiprussunys.lt Elektroninės parduotuvės ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.

6.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiosios šalys, pasinaudodamos Pirkėjo prisijungimo duomenimis, atlieka veiksmus www.stiprussunys.lt Elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas šiuos veiksmus laiko atliktais Pirkėjo.

6.5. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už iš to kylančias pasekmes ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šios Sutarties ir LR teisės aktų nustatytų reikalavimų.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per šios Sutarties nustatytą terminą.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo pateiktos asmeninės informacijos konfidencialumą ir naudojimą tik Sutarties vykdymo tikslais.

7.4. Pardavėjas atsako už prekių kokybės trūkumus pagal šios Sutarties ir LR teisės aktų nustatytą tvarką.

7.5. Pardavėjas neatsako už www.stiprussunys.lt elektroninėje parduotuvėje pateiktų nuotraukų neatitikimus dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar kito įrenginio vaizdo nustatymų.

7.6. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimą, jei toks vėlavimas įvyko dėl trečiųjų šalių kaltės ar force majeure aplinkybių.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutarties sudarymo momentu laikomas Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentas.

8.4. Šalys susitaria, kad visą informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu, siunčia elektroniniu paštu, nurodytu Pirkėjo užsakyme ir Pardavėjo internetinėje svetainėje.

8.5. Ši Sutartis gali būti vienašališkai keičiama Pardavėjo, atsižvelgiant į LR teisės aktų reikalavimus. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.stiprussunys.lt elektroninėje parduotuvėje dienos ir yra taikomi visiems po paskelbimo sudarytiems sandoriams.

Papildomos sąlygos ar nuostatos pagal specifinius produkto ar paslaugų reikalavimus gali būti įtrauktos į šią Sutartį ir bus laikomos šios Sutarties dalimi.

Šios taisyklės įsigalioja: 2015.09.21.

Atsiskaitymo būdai

Už STIPRŪS ŠUNYS parduotuvėje įsigytas prekes pirkėjas gali sumokėti šiais būdais:

  • Elektroninė bankininkystė: Sumokėti už įsigyjamas prekes ar paslaugas per pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą prekių pirkimo metu. Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, jo dydžių klauskite toje įstaigoje.

  • Mokėjimo kortelė: Sumokėti už įsigyjamas prekes mokėjimo kortele prekių pirkimo metu.

  • Banko pavedimas: Sumokėti už įsigyjamas prekes pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą pirkėjo pasirinktame banko padalinyje. Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, jo dydžių klauskite mokėjimo atlikimo vietoje.